Gidsen & Fiches

GidsenFiches

Herkennen van insecten – veldgids (2023)
Deze veldgids geeft een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende insecten op de bietenpercelen, denk aan bladluizen, bietenkever, springstaarten e.a. Met behulp van duidelijke foto’s wordt uitgelegd hoe de insecten herkend kunnen worden, wat het schadebeeld is en hoe ze (al dan niet) behandeld kunnen worden. Daarnaast komen ook de nuttige insecten aan bod.

Download de PDF » (2 768 kB)


Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen (2018)
Deze brochure geeft informatie over de toepassing van verplichte erosiebeperkende maatregelen in de belangrijkste akkerbouwteelten (suikerbiet, aardappel en maïs). De knelpunten, aanbevelingen en aandachtspunten bij het toepassen van deze maatregelen worden in deze brochure toegelicht aan de hand van resultaten van demonstratieve veldproeven.

Download de PDF » (6 990 kB)


GidsBewaring
Bewaring van bieten op lange termijn en bescherming van de bietenhopen tegen vorst (2013)
In deze publicatie geven wij aanbevelingen voor de bewaring van bieten op lange termijn en aanbevelingen voor de afdekking van hopen met Toptex dekzeilen en aanbevelingen voor de afdekking van hopen tegen vorst.

Download de PDF » (2 808 kB)


gids zaaimachines
Afstellingen en onderhoud van zaaimachines (2010)
Hier vindt u een gedetailleerde fiche van de voornaamste zaaimachines, pneumatische en mechanische, gebruikt bij de zaai van bieten.

Download de PDF » (6 428 kB)


Gids_laadtechnieken
Laadtechnieken van suikerbieten (2008)
Dit document is een referentie die de kennis en de aanbevelingen in verband met de laadtechnieken van bieten samenbundelt.

Download de PDF » (773 kB)


Gids_oogstmachines
Afstellingen van oogstmachines (2007)
Het KBIVB en het ITB hebben fiches ontwikkeld voor de afstelling van oogstmachines in nauwe samenwerking met de constructeurs. Deze fiches zijn bestemd voor de bestuurders van machines en hun opdrachtgevers, om hen te helpen bij het afstellen van de machines met als doel voor elke machine een ideaal compromis te vinden tussen de minimale tarra en een maximale bietenopbrengst.

Download de PDF » (4 584 kB)


Gids_grondtarra
Grondtarra verminderen en reiniging optimaliseren van de suikerbieten (2007)
Dit document is een naslagwerk dat de kennis en de aanbevelingen voor vermindering van grondtarra in de bieten samenbundelt.

Download de PDF » (3 737 kB)


Gids_perspulp
Het oordeelkundig gebruik van perspulp (2005)
In deze uitgave wordt het oordeelkundige gebruik van perspulp beschreven, maar vooral ook de voornaamste regels voor de productie, de levering en de bewaring door inkuiling op het bedrijf. Deze uitgave probeert ook een verklaring te geven voor problemen die zich kunnen voordoen bij het in- of uitkuilen van perspulp.

Download de PDF » (1 699 kB)


Gids_ploegloze_teelttechnieke
Ploegloze teelttechnieken in de suikerbiet (2004)
Naargelang de mate waarin de bodemlaag bewerkt wordt door de werktuigen worden 2 grote types van ploegloze teelttechnieken onderscheiden : de vereenvoudigde teelttechnieken en de technieken die het losbreken van de bodem inhouden.

Download de PDF » (3 851 kB)


Gids_code_teeltpraktijken
Code voor goede teeltpraktijken voor de industriële cichoreiteelt (2003)
De rentabiliteit van de cichoreiteelt voor de planter en de industrie optimaliseren door het toepassen en ontwikkelen van de optimale teeltechnieken.

Download de PDF » (2 455 kB)


Gids_ziekten_plagen
Ziekten en plagen in de Belgische suikerbietenteelt (2002)
In deze technische gids worden een 60-tal ziekten, plagen en niet-parasitaire (abiotische) factoren voorgesteld.

Download de PDF » (816 kB)


Gids_onkruid
Herkennen van onkruiden in suikerbietenvelden (2001)
Deze brochure geeft nuttige informatie over de identificatiecriteria van de kiemlobben en de eerste echte bladeren voor de voornaamste dicotyle en monocotyle onkruiden in de Belgische bietenteelt.

Download de PDF » (2 069 kB)


Gids_stikstofbemesting
Stikstofbemesting in suikerbieten (2000)
Het eerste doel van deze aanbevelingen is te waken over het behoud van de rentabiliteit van de bietenteelt door onder meer een oordeelkundig gebruik van de stikstofbemesting.

Download de PDF » (449 kB)


Gids_code_laadpraktijken
Code voor goede rooi- en laadpraktijken bij de oogst van suikerbieten (1999)
In deze gids vindt u algemene raadgevingen voor de loonwerkers en voor de bietentelers, raadgevingen voor het ontbladeren en het ontkoppen, raadgevingen voor het rooien, raadgevingen voor het reinigen en raadgevingen voor het aanleggen van bietenhopen aan de rand van het veld.

Download de PDF » (158 kB)


Logo_IRBAB-KBIVB_2013
Bladziekten van de biet herkennen in het veld (1998)
In deze brochure vindt de bietenteler een beknopte uitleg en illustraties die hem moeten helpen om de symptomen van de verschillende ziekten beter te kunnen herkennen. Waar nodig, worden er ook enkele aanbevelingen gegeven voor de bestrijding.

Download de PDF » (158 kB)


Gids_rhizomanie
Rhizomanie herkennen in het veld (1997)
De symptomen waaraan rhizomanie kan herkend worden in een bietenveld kunnen zowel op de bladeren als op de wortels waargenomen worden. Hoe sterker de symptomen aanwezig zijn hoe gemakkelijker en betrouwbaarder de diagnose kan gesteld worden.

Download de PDF » (814 kB)

Rassen aanbevolen door het KBIVB in 2018 (2018)
Resultaten van de bevestigde (3 jaar) en nieuwe (2 jaar) rassen in klassieke situatie en in nematoden situatie.

Download de PDF » (102 kB)


Rassen aanbevolen door het KBIVB in 2017 (2017)
Resultaten van de bevestigde (3 jaar) en nieuwe (2 jaar) rassen in klassieke situatie en in nematoden situatie.

Download de PDF » (102 kB)


Fiche_varieteiten_2016

Rassen aanbevolen door het KBIVB in 2016 (2016)
Resultaten van de bevestigde (3 jaar) en nieuwe (2 jaar) rassen in klassieke situatie en in nematoden situatie.

Download de PDF » (93 kB)


Fiche_rassen_2015
Rassen aanbevolen door het KBIVB in 2015 (2015)
Resultaten van de bevestigde (3 jaar) en nieuwe (2 jaar) rassen in klassieke situatie en in nematoden situatie.

Download de PDF » (126 kB)


Inkuiling_perspulp
Inkuiling van perspulp (2011)
Voordelen van de groenbedekking. Inkuiling. Uitkuiling.

Download de PDF » (1 840 kB)


Afdekking_bietenhopen
Afdekking van bietenhopen (2011)
Voordelen van het Toptex dekzeil. Afdekking. Bijkomende afdekking. Verwijderen afdekking. Stockage.

Download de PDF » (161 kB)


Logo_IRBAB-KBIVB_2013
De verbetering van de oogstkwaliteit van de suikerbiet (2000)
Algemene raadgevingen. Pas uw snelheid aan. Raadgevingen voor het rooien per perceel. Raadgevingen in verband met het aanleggen van bietenhopen aan de rand van het veld.

Download de PDF » (43 kB)


Inkuilen_perspulp
Voornaamste regels voor het inkuilen van perspulp (1999)
Om een inkuiling van goede kwaliteit te bekomen, moet men zorgen dat : de werkzaamheden goed georganiseerd worden vóór de inkuiling, de essentiële regels bij het inkuilen gerespecteerd worden, de silo nadien correct gebruikt wordt.

Download de PDF » (199 kB)