PRIVACYBELEID KBIVB vzw

Algemeen

Het KBIVB is een interprofessioneel onderzoekscentrum, officieel erkend door de Belgische en regionale overheden, dat nationale en internationale samenwerkingen onderhoudt. Het is actief in toegepast onderzoek, voorlichting en landbouwexpertise, met als doel de competitiviteit van de sectoren biet-suiker en cichorei-inuline te verbeteren, en technieken te ontwikkelen om aan de vragen naar duurzaamheid te voldoen.

Het KBIVB hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom het KBIVB persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens.

Door gebruik te maken van onze website en onze nieuwsbrief gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van de privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt. Ons privacybeleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving (de zogenaamde GDPR: “General Data Protection Regulation”; of AVG: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de privacyverklaring. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het KBIVB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u zelf aan ons doorgegeven hebt bij het invullen van een contactformulier op onze website of het inschrijven op onze nieuwsbrief.

We vinden het als verwerkingsverantwoordelijke uitermate belangrijk om steeds bereikbaar te zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacybeleid. Onze gegevens kan u hieronder terugvinden:

KBIVB
Molenstraat 45
3300 Tienen
info@kbivb.be
https://www.irbab-kbivb.be/

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Het KBIVB verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en andere interessante informatie en
  communicatie ivm de bieten- en cichoreiteelt naar de sector toe;
 • De registratie voor de aanvullende opleiding van fytolicentie;
 • Het algemeen administratief functioneren van het instituut in overeenkomst met de wettelijke verplichtingen.
 • Welke gegevens verwerken we over u?

Het KBIVB verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die:

 • u zelf doorgegeven heeft;
 • die noodzakelijk zijn voor de communicatie en de activiteiten in de bieten- en cichoreiteelt, m.a.w. voor de goede werking van het instituut; en
 • die noodzakelijk zijn in het kader van de wettelijke verplichtingen van het instituut.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij van u op onze website via het contactformulier of via de inschrijving op onze nieuwsbrief. Wat de vorming in het kader van fytolicentie betreft, worden uw gegevens verzameld via het inlezen van uw identiteitskaart.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om het hierboven vooropgestelde doel na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om dit doel na te streven of indien u het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen het KBIVB en zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derden.

 • Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van het online platform Mailchimp. We verwijzen u voor de volledigheid graag door naar hun privacybeleid;
 • Voor het versturen van de inschrijvingen in het kader van de fytolicentie maken we gebruik van het online platform van fytoweb. We verwijzen u opnieuw voor de volledigheid graag door naar hun website.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich steeds tot ons richten (info@kbivb.be) met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
U heeft tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Recht op het intrekken van uw toestemming
Voor zover u ons uw toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. U kunt zich ook op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrief door heel eenvoudig te klikken op “unsubscribe from list”, helemaal onderaan de nieuwsbrief of stuur een mail naar info@kbivb.be met de vraag uw e-mailadres uit ons bestand te halen.

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten
Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax :+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be