Disclaimer

Vertrouwelijkheid

Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan. asbl IRBAB-KBIVB vzw streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor bijkomende informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Copyright

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van asbl IRBAB-KBIVB vzw en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfs- of merknamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.

Privacy

De gegevens die u op deze website via de formulieren invult, gebruikt asbl IRBAB-KBIVB vzw voor de vlotte dienstverlening zoals de verwerking van de inschrijvingen voor nieuwsbrieven, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d. asbl IRBAB-KBIVB vzw deelt de door u verstrekte gegevens niet mee aan derden tenzij wij daar bij wet zouden worden toe verplicht. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Tienen. Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijft u naar asbl IRBAB-KBIVB vzw, Molenstraat 45, 3000 Tienen, of mailt u naar info@kbivb.be. Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be of op de website www.privacycommission.be.