Plagen

Zwarte bladluizen : plaatselijk enkele kleine kolonies

zwarte_bladluisSinds meerdere weken worden in enkele waarnemingsvelden kleine kolonies van zwarte bladluizen gesignaleerd. Deze kolonies zijn vaak klein en zitten in het hart van de bieten. In tegenstelling tot sommige soorten groene bladluizen zijn de zwarte bladluizen slechte overdragers van de virale vergelingsziekte. De bieten kunnen tijdelijk worden verzwakt wanneer zij volledig gekoloniseerd worden, wat dit jaar niet het geval is.
De periodes met hoge temperaturen, eerder waargenomen, en de plaatselijke buien hebben gunstige omstandigheden gecreëerd voor het afsterven van deze kolonies. Deze kolonies kunnen vervolgens in een paar dagen verwoest worden door parasitaire schimmels (Entomophthorales) en door natuurlijke vijanden (volwassenen en larven van de gaasvlieg, lieveheersbeestjes en zweefvliegen, kevers zoals weekschildkevers, enz. …). De natuurlijke vijanden zijn overvloedig aanwezig dit jaar. In 2009 werden rond midden juni veel grotere aantastingen door zwarte bladluizen waargenomen (volledig gekoloniseerde planten), op bieten die op dat moment slechts de rijen begonnen te sluiten. Toen werd geen enkel behandelingsadvies gegeven.
De velden gezaaid met zaden behandeld met Poncho Beta of Cruiser&Force moeten niet behandeld worden.
De velden waar niet behandeld (met Poncho Beta of Cruiser&Force) zaad werd gebruikt en waar ten minste 50 % van de planten kolonies van zwarte bladluizen in ontwikkeling vertonen, kunnen behandeld worden met een bladinsecticide (lijst van de erkende insecticiden in de biet en aanbevelingen voor gebruik). Controleer bij sterke aantastingen (meer dan 50 % van de planten gekoloniseerd) enkele dagen na elkaar, de staat van de kolonies, of deze in ontwikkeling of in regressie zijn. Voer, in een kritieke situatie, een behandeling uit met een grote hoeveelheid water (300 liter). Slechts één product is erkend in de bieten in aanwezigheid van enkel bladluizen. Het is op basis van pirimicarb (« Pirimor » aan 0,35 kg/ha) dat de minste activiteit van de nuttige insecten verstoort in vergelijking met de andere erkende insecticiden. Het gebruik van andere insecticiden erkend tegen bladluizen, op basis van dimethoaat (type « Perfekthion »), op basis van deltamethrin (type « Decis 2.5 EC ») of op basis van cyhalothrin + pirimicarb (type « Okapi ») wordt niet aanbevolen daar deze producten niet of minder selectief zijn en de nuttige vijanden van de bladluizen ernstig zouden schaden. Deze producten zijn alleen gerechtvaardigd in gemeenschappelijke en schadelijke aanwezigheid van bietenvliegen en/of rupsen van de nachtvlinder. Momenteel wordt er in de waarnemingsvelden van het KBIVB geen schadelijke aanwezigheid door bietenvliegen of rupsen van de nachtvlinder waargenomen
In het huidige stadium en op basis van het productiepotentieel van de percelen, zullen de kosten van een behandeling tegen zwarte bladluizen moeten gecompenseerd worden door een verhoging van de opbrengst waarschijnlijk aan een prijs van surplusbieten (kosten van de behandeling = ± 4% van de opbrengst). De economische rentabiliteit van een behandeling tegen zwarte bladluizen op deze datum is niet aangetoond.