Bemesting

Stikstofadvies – “Gemiddeld advies 2016”

bdbVolgens bemonstering door de Bodemkundige Dienst van België bevatten de suikerbietpercelen momenteel gemiddeld minder minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2015. De beschikbare minerale stikstof is op veel percelen tamelijk evenredig verdeeld over de 3 lagen, met duidelijk minder stikstof in de bovenste bodemlaag (0-30 cm) dan in de vorige jaren.

De gemiddelde bemestingsadviezen zijn de volgende:
Om de gemiddelde situatie in cijfers duidelijk te maken, wordt in onderstaande statistiek de gemiddelde stikstofreserve van 0 tot 90 cm diepte en het gemiddelde stikstofbemestingsadvies weergegeven in functie van de voorteelt. Ter vergelijking worden de cijfers van dezelfde periode in 2015 tussen haakjes weergegeven.
Zoals steeds vermeld zorgen vlinderbloemige voorteelten zoals erwten en bonen voor de hoogste voorjaarsreserves, gevolgd door aardappelen, een teelt die ook wel eens hogere nitraatresten durft achter te laten. Na granen worden gemiddeld de laagste N-reserves gemeten en toch liggen de N-adviezen er niet op het hoogste niveau. Dit wordt verklaard door de verwachte N-nalevering van de al of niet nog onder te werken groenbemesters. De lagere N-voorraden in het voorjaar 2016 in vergelijking met 2015 vertalen zich voor de voorteelten granen, erwten en bonen in een iets hoger gemiddeld N-bemestingsadvies. Voor de voorteelten maïs en aardappelen liggen de gemiddelde adviezen op ongeveer hetzelfde niveau als in 2015.

voorteelt gemiddelde N-reserve kg N/ha (0-90 cm) gemiddeld N-advies
(kg N/ha)
op basis van de N-indexmethode
maïs 65 (69) 152 (155)
aardappelen 93 (100) 151 (150)
granen 42 (64) 143 (133)
erwten en bonen 96 (108) 115 (109)

De Bodemkundige Dienst benadrukt dat de vernoemde cijfers slechts gemiddelde bemestingsadviezen zijn. Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen (bijvoorbeeld verschillend humusgehalte). Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies. Op percelen waar in het voorjaar dierlijke mest wordt uitgereden, kan ook tijdens het groeiseizoen, vanaf 4 weken na de mesttoediening, een bodemanalyse uitgevoerd worden voor het berekenen van een bijbemestingsadvies. Voor het aanvragen van een bodemstaalname kan u contact opnemen met de Bodemkundige Dienst: info@bdb.be, tel 016/310922 of rechtstreeks met uw staalnemer.
Referentie
Tits M., Elsen A., Deckers S., Boon W., Bries J., Vandendriessche H. 2016. Bodemvruchtbaarheid van de Akkerbouw- en Weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2012-2015). Publicatie van de Bodemkundige Dienst van België. 218 pp.

De volledige tekst is beschikbaar op de website van het KBIVB (klik HIER).