Onkruid

Verduidelijking rond de opschorting van het gebruik en de verkoop van het grassenmiddel Eloge (Haloxyfop-P)

elogeHierbij wensen we een verduidelijking aan te brengen ten aanzien van ons voorgaande bericht (bericht KBIVB 2016/02). Om onduidelijkheden te vermijden nemen we hierna het volledige persbericht van 15 januari door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over.

Gebruik en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P geschorst

Het gebruik en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op basis van haloxyfop-P werd geschorst met ingang van 15 januari. Deze beslissing werd genomen op advies van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en is gestoeld op de recente publicatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2233, waarin de toelatingsvoorwaarden voor producten op basis van haloxyfop-P worden aangepast, naar aanleiding van de evaluatie van bevestigende gegevens op Europees niveau.

Na een nieuwe risico-evaluatie op basis van deze nieuwe beschikbare gegevens blijkt dat een metaboliet van haloxyfop-P met een relevante toxiciteit kan uitspoelen naar het grondwater in onaanvaardbare concentraties.
Er is in België slechts één gewasbeschermingsmiddel op basis van deze werkzame stof toegelaten: ELOGE (10261P/B). Om risico’s voor de volksgezondheid te beperken wordt de toelating van het product geschorst. Alle gebruik of verkoop van dit middel is vanaf 15 januari niet meer toegestaan. De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Indien dit gebeurd, en er aangetoond kan worden dat er veilige gebruiken mogelijk zijn, zal deze maatregel (gedeeltelijk) opgeheven worden.
Indien er niet in beroep gegaan wordt, of indien er geen veilig gebruik kan aangetoond worden zal de toelating van dit product binnen 6 maanden ingetrokken worden.
Dit is een officiële communicatie van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dow AgroSciences België communiceert dat ze de nodige stappen onderneemt om deze beslissing aan te vechten en ze alles in het werk stelt om een praktische oplossing te vinden en een intrekking van ELOGE te vermijden.