Module PK KBIVB

Klik hier om het programma te starten

VoorafGebruik van de module

Het KBIVB heeft verschillende beslissingondersteunende modules en identificatiemodules ter beschikking gesteld op de homepage van zijn website. Deze modules worden regelmatig geraadpleegd door de bietentelers en hun adviseurs. Er werd een nieuwe module op de website geplaatst: de « Module PK KBIVB ».

De « Module PK KBIVB » zorgt voor de opmaak van een theoretische balans in P2O5 en K2O tussen de export door de teelten en de toedieningen (organische en/of minerale) uitgevoerd tijdens de voorgaande jaren (1, 2 of 3 naar keuze), volgens de gemiddelde waarden voorgesteld door Vlaanderen.
De verkregen balans (verschil tussen verliezen en toedieningen) maakt het mogelijk om de niveau’s van toedieningen te kennen die in het komende jaar moeten worden uitgevoerd, om de gehalten aan P2O5 en K2O het best te handhaven op een vergelijkbaar niveau als hetgene dat theoretisch aanwezig was in het begin van de periode bepaald voor de berekening.
De « Module PK KBIVB » vervangt niet het PK bemestingsadvies gebaseerd op een bodemanalyse (best uitgevoerd om de 3 jaar) en bestemd voor de toekomstige teelt. Een PK bemestingsadvies houdt niet alleen rekening met de hoeveelheden P2O5 en K2O aanwezig in de bodem, maar ook met hun beschikbaarheid (afhankelijk van de pH, textuur, …).
In veel gevallen in België is dit aanbod zeer belangrijk en kan de export door de oogst van een aantal voorgaande jaren volledig compenseren. Dit is het geval voor sommige Belgische bodems die over grote hoeveelheden beschikbare fosfor beschikken. Omgekeerd kunnen sommige velden een tekort aan P2O5 (en/of K2O) hebben. Deze gronden vereisen regelmatig analyses en aanbevelingen (zandige gronden, …). In beide gevallen zal het nodig zijn om regelmatig bodemanalyses uit te voeren om de beschikbaarheid van deze twee elementen voor de komende teelt (bieten) te kennen.
Het is altijd aangeraden om de resultaten van de theoretische berekening te vergelijken met de aanbevelingen gedaan na bodemanalyse.

De « Module PK KBIVB » werd opgemaakt in samenwerking met specialisten van VLM (Vlaamse Landmaatschappij), BDB (Bodemkundige Dienst van België, Heverlee), Requasud, Nitrawal en CPL-Végémar (Waremme). Wij danken hen nogmaals voor hun bijdrage.
De « Module PK KBIVB » werd opgesteld in het kader van het programma PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei). Voor de realisate van de module heeft het een subsidie gekregen van het Vlaamse Ministerie van Landbouw (Vo – Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant) en van het Waalse Ministerie van Landbouw (SPW – DGARNE).

Alle voorgestelde standaardwaarden (witte vakjes) in de « Module PK KBIVB » zijn gemiddelde waarden, die vaak overeenkomen met de waarden voorgesteld in de regionale Belgische wetgeving. Al deze waarden kunnen worden aangepast door de gebruiker wanneer hij beschikt over zijn analysegegevens. Er wordt een reeks van waarden aangegeven om de variaties in waarden te tonen die kunnen worden aangetroffen in andere gespecialiseerde teksten of voor andere streken.

NB : Voor alle selectievakjes van de module, indien u een vakje per ongeluk aanduidt (of gewoon « om te zien »), vergeet niet om het opnieuw uit te schakelen zodat de overeenkomende waarde niet opgenomen wordt in de uiteindelijke berekening.

1. Betreffende jaar : Het jaar waarvoor de balansberekening zal plaatsvinden verschijnt automatisch. Het komt overeen met het teeltjaar (bieten) dat in de lente van volgend jaar zal worden aangelegd, aangezien de toedieningen van P en K voornamelijk in de zomer worden gedaan, na de oogst van de vorige teelt (geval van graan).

2. Aantal voorgaande jaren te gebruiken voor de berekening : Kies het aantal voorgaande jaren op basis waarvan de berekening zal worden uitgevoerd (1, 2 of 3 jaar).

3. Natuurlijke verliezen : Een natuurlijk verlies (uitspoeling) wordt voorgesteld afhankelijk van het bodemtype (leem of zand). Kies uw bodemtype. De module berekent automatisch het totale verlies op basis van het aantal gekozen jaren.

4. Export volgens teelt geoogst in : Afhankelijk van het aantal gekozen voorgaande jaren, toont de module automatisch 1, 2 of 3 keer deze rubriek voor de 1, 2 of 3 voorgaande jaren (het jaar wordt automatisch aangegeven). De in de module voorgestelde teelten zijn gegroepeerd in 4 categorieën : graanteelt, industriële teelt, groenteteelt, andere teelten. Door een van deze vakjes aan te vinken, ontdekt u de details van de verschillende teelten van de rubriek.

Bij het selecteren van een graangewas, moet u elke keer aangeven of het stro verwijderd werd.

De overeenkomstige verliezen verschijnen bij elke stap negatief en in het rood. Het algemeen totaal (natuurlijke verliezen + export door de teelten) verschijnt onderaan deze rubriek, in kg/ha voor P2O5 en K2O.

5. Toediening geleverd via organische en minerale meststoffen gebruikt in : Afhankelijk van het gekozen aantal voorgaande jaren, toont de module automatisch 1, 2 of 3 keer deze rubriek voor de 1, 2 of 3 voorgaande jaren (het jaar wordt automatisch aangegeven). De in de module voorgestelde toedieningen zijn gegroepeerd in 6 categorieën op basis van hun oorsprong : rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, andere diersoorten, andere organische produkten, andere minerale produkten. Door een van deze vakjes aan te vinken, ontdekt u de details van de verschillende soorten materies van de rubriek.

Bij het selecteren van de verschillende mogelijkheden, moet u elke keer de toegediende hoeveelheden aangeven (t/ha).

De berekening wordt automatisch uitgevoerd voor elke tonnage toediening.

In elke rubriek kunt u uw eigen waarden ingeven indien u beschikt over een resultaat van de analyses voor P2O5 en K2O. Deze optie is ook meermaals beschikbaar in « andere organische produkten » en « andere minerale produkten ».

De overeenkomstige toe te dienen hoeveelheden worden opgeteld en worden telkens weergegeven in het groen (Algemeen totaal van de toedieningen).

Het algemeen totaal (natuurlijke verliezen + export door de teelten) verschijnt onderaan deze rubriek, in kg/ha voor P2O5 en K2O.

De Module geeft direct het verschil tussen de verliezen en de toedieningen. De hoeveelheden « minerale toediening theoretisch te realiseren voor het gekozen aantal jaren » worden weergegeven in het groen. Zij worden weergegeven in het rood (als negatief) indien het verschil negatief is (= toedieningen theoretisch groter dan de verliezen). Deze dosissen komen overeen met wat zou moeten worden toegediend om de gehalten aan P2O5 en K2O terug te brengen op hun vorige waarden (volgens het gekozen aantal jaren). Het is geen PK bemestingsadvies voor de komende teelt.

De door dit theoretische bilan bepaalde dosis houdt natuurlijk geen rekening met de geldende wettelijke beperkingen in uw streek. Het KBIVB kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze module.