Bemesting

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2017: beperk de toedieningen

Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Gemiddeld bevatten de suikerbietenpercelen momenteel duidelijk meer minerale stikstof dan in dezelfde periode in 2016.

De gemiddelde bemestingsadviezen zijn de volgende:
De figuur hieronder toont de gemiddelde reserve aan nitrische stikstof op Belgische suikerbietpercelen in functie van de voorteelt, voorlopige statistieken tot 6/03/2017 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. (Bron: Bodemkundige Dienst van België).

Na maïs bedraagt de N-reserve gemiddeld 15 kg N/ha meer dan vorig jaar.  Zowel na de vlinderbloemige voorteelten, erwten en bonen als na de meest voorkomende voorteelt granen bedraagt het verschil ten opzichte van vorig jaar gemiddeld meer dan 30 kg N/ha.  De bovenste bodemlaag bevat gemiddeld 7 à 10 kg N/ha meer dan vorig jaar.  De tweede bodemlaag van 30-60 cm welke ook zeer efficiënt benut wordt door de bieten is dit jaar uitgesproken de stikstofrijkste bodemlaag.

De hogere N-reserve resulteert in gemiddeld lagere stikstofbemestingsadviezen. Opvallend is dit jaar ook de grote spreiding in N-reserve en bijgevolg in de bemestingsadviezen tussen de individuele percelen. Ongeveer een derde van de reeds geanalyseerde percelen ontving een stikstofbemestingsadvies tussen de 125 en de 150 kg N/ha.  Een derde kreeg een advies tussen 0 en 125 kg N/ha.
Naast de actuele N-reserve heeft ook de verwachte N-mineralisatie een belangrijke impact op het niveau van het bemestingsadvies.  Op de percelen na granen stellen we vast dat op een groter aandeel van de percelen de groenbemester minder goed ontwikkeld was in vergelijking met vorig jaar.  Op veel percelen werd dan ook slechts een beperkte N-nalevering in rekening gebracht.
De Bodemkundige Dienst benadrukt dat de vernoemde cijfers slechts richtinggevend zijn. Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met een verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen (bijvoorbeeld verschillend humusgehalte). Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies. Op percelen waar in het voorjaar dierlijke mest wordt uitgereden, kan ook tijdens het groeiseizoen, vanaf 4 weken na de mesttoediening, een bodemanalyse uitgevoerd worden voor het berekenen van een bijbemestingsadvies.
Meer informatie: info@bdb.be, tel 016/310922 of rechtstreeks met uw staalnemer.
Volgens Jan Bries, Mia Tits

De volledige tekst is beschikbaar op de website van het KBIVB (KLIK HIER).